ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) มีส่วนบริการ สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ  ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งในและนอกสถานที่ ห้องปฎิบัติการได้รับรองมาตรฐาน LA , รถ X-ray ระบบ Digital การประมวลผลและรายงานผลสุขภาพถูกต้อง รวดเร็ว
Message us