สิทธิการรักษาพยาบาล

ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ สามารถใช้สิทธิการรักษาได้ดังนี้

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันชีวิต

ชำระเงินเอง

Message us