ปณิธาน (Resolution)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และการพยาบาล ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน การเจ็บป่วยแบบองค์รวม เป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัวของทุกคนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

Competency (ศักยภาพ)


Commitment (ความผูกพัน)

บุคลากรมีความสามารถ มีศักยภาพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มุ่งเน้นให้บริการประชาชนด้วยความผูกพัน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

Accountability (ความรับผิดชอบ)


Approach (การเข้าถึงการบริการ)

เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องาน ต่อผู้รับบริการในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับผู้รับบริการเพื่อให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

Reliability (ความน่าเชื่อถือ)


Relationship (ความสัมพันธ์)

บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้รับบริการ

ดูแลเอาใจใส่ สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการ ดุจญาติมิตร

Effectiveness (ประสิทธิผล)


Efficiency (ประสิทธิภาพ)

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

เมื่อมีการปฏิบัติตามแนวที่ได้วางกรอบไว้ การทำงานจะต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งๆขึ้นไป

Message us