วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัวของคนลำพูน “

“ใกล้หมอ ใกล้ใจ ทางเลือกใหม่ของคนลำพูน”

พันธกิจ (Mission)

” ให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ แบบองค์รวม ได้มาตรฐานทางการแพทย์และการพยาบาล “

” จัดระบบบริการเข้าถึง เข้าใจ รวดเร็ว และผูกพัน ดุจคนในครอบครัว “

” เป็นโรงพยาบาลประจำนิคมอุตสาหกรรม ให้การดูแล ส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วย ก่อนข้าทำงานและขณะทำงาน “

” พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐาน พร้อมจิตบริการ “

” ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และมีความสุข พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบส่งต่อ รวดเร็ว และปลอดภัย “

Message us