รู้จักใกล้หมอ

   โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ท่ามกลางย่านธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำพูน และแม็คโคร ลำพูน


   โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ เป็นสถานพยาบาลขนาด 114 เตียง 7 ชั้น ให้การบริการดูแลรักษา ส่งเสริม และป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวม ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่หลากหลาย ครบถ้วน ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุด ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมยาที่มีคุณภาพ และทีมบุคลากลส่งเสริมทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ การบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ทุกคน


   โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอผ่านการตรวจรับรองประเมินมาตรฐานพยาบาล ISO 9001:2015 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานประกันสังคม และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัวของคนลำพูน“
“ใกล้หมอ ใกล้ใจ ทางเลือกใหม่ของคนลำพูน”

พันธกิจ (Mission)

"ให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ แบบองค์รวม ได้มาตรฐานทางการแพทย์และการพยาบาล"
"จัดระบบบริการเข้าถึง เข้าใจ รวดเร็ว และผูกพัน ดุจคนในครอบครัว"
"เป็นโรงพยาบาลประจำนิคมอุตสาหกรรม ให้การดูแล ส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วย ก่อนข้าทำงานและขณะทำงาน"
"พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐาน พร้อมจิตบริการ"
"ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และมีความสุข พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบส่งต่อ รวดเร็ว และปลอดภัย"

ปณิธาน (Resolution)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และการพยาบาล ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน การเจ็บป่วยแบบองค์รวม
เป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัวของทุกคนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง"

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บุคลากรมีความสามารถ มีศักยภาพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มุ่งเน้นให้บริการประชาชนด้วยความผูกพัน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องาน ต่อผู้รับบริการในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับผู้รับบริการเพื่อให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้รับบริการ

ดูแลเอาใจใส่ สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการ ดุจญาติมิตร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

เมื่อมีการปฏิบัติตามแนวที่ได้วางกรอบไว้ การทำงานจะต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งๆขึ้นไป