ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจติดตามภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์และรายงานผล อยู่ในกรอบของการควบคุมทางระบบมาตรฐานต่าง ๆ ตอกย้ำความมุ่งหมายที่จะส่งมอบรายงานตรวจวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม ทางสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับการตรวจ