กุมารเวช (Pediatrics)

คลินิกเด็ก คลินิกที่ให้บริการการดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

บริการ IPD สำหรับเด็ก ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เมาะสมกับเด็ก พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพท์และพยาบาล