ลดน้ำหนัก (Slim Up)

คลินิกลดน้ำหนัก มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้รูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสึม ดูแล วินิจฉัย และทำการรักษาร่วมกับทีมแพทย์สาขาอื่น ๆ